UNIVERSITE MOHAMMED V ( 365 KWc )

OCBM ( 130 KWc )
LEONI ( 825 KWc )