UNIVERSITE MOHAMMED V : 365 KWc

OCBM : 130 KWc
LEONI : 825 KWc